Aktuelt

Hjortevildt.

Særfredningsområde Vesthimmerland: Kronvildt: Stadig flere steder ses der små rudler på 5 -10 dyr med stor spredning i køn og alder. Større rudler ses fortsat primært i det gamle kerneområde omkring Gundersted, Gatten og De Himmerlandske Heder. Dåvildt: Bestanden af dåvildt i området har udviklet sig særdeles tilfredsstillende med et estimeret antal på ca. 150 dyr i den østlige del af De Himmerlandske Heder. Ud over dette ses der større og mindre rudler flere andre steder. Der er sat en begrænset jagttid. Då, spidshjort og kalv fra d. 1. december til d. 15 december,- hjort større end spidshjort d. 16 december til d. 22 december.

Trend området: Kronvildt: Der er intet der tyder på en fast bestand af kronvildt i området, der ses dog strejfende smårudler og enkelt dyr. Dåvildt: I området er der en meget stærk bestand af dåvildt, de lokale jægere har på fortræffelig vis forvaltet bestanden. Det ser ud til, at kerneområdet udvides lidt år efter år. Det skal understreges, at kron- og dåvildtbestanden i Vesthimmerland de fleste steder kun tåler et meget lavt jagttryk.

Hele området: Råvildt: Bestanden af råvildt ser ud til at være vigende rigtig mange steder såvel her som i det øvrige Danmark. Vildforvaltningsrådet ser med stor alvor på tilbagegangen, dette udmønter sig formodentlig i at råvildt fremover kommer ind under hjortevildtgrupperne.

For alt hjortevildts vedkommende: Der nedlægges alt for mange handyr, det gælder hjorte såvel som bukke – dette er et af vildtforvaltningsrådets fokuspunkter.

Korrekt afskydning af hjortevildt: to kalve/lam og et hundyr for hvert handyr! - ud over dette skal de jagtetiske regler altid overholdes! Link til de jagtetiske regler

Det er stadigvæk mit håb at jægerne i Vesthimmerland, med tiden kommer til at udvise rettidig omhu og god jagtmoral.

Med venlig hilsen

Henrik Pedersen Jægerrådet.

  

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/